Nguyen, Phat, Thu, Huong, Tran, Hoang, AND Dao Le, Thao. " Proposing Classiļ¬cation Algorithms for Human Activities Using AI Technology" Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications Technology [Online], Volume 17 Number 12.2 (9 December 2019)