Nguyen, Phat, Huong Nguyen Thu Thu, Hoang Manh Tran, & Thao Thu Dao Le. " Proposing Classiļ¬cation Algorithms for Human Activities Using AI Technology." Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications Technology [Online], 17.12.2 (2019): 48-54. Web. 29 Sep. 2020