Nguyen, P., Thu, H., Tran, H., & Dao Le, T. (2019). Proposing Classiļ¬cation Algorithms for Human Activities Using AI Technology. Journal Of Science And Technology: Issue On Information And Communications Technology, 17(12.2), 48-54. doi:10.31130/ict-ud.2019.83